วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
กลุ่มงานบริการการศึกษา (กิจการนิสิต) จัดซุ้มแสดงคว
Read more.
ตรวจความคืบหน้าโครงการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทา
Read more.
ตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์เครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต 256
Read more.
เริ่มดำเนินการเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวิท
Read more.
No Post found
Workshop การเขียนรายงานการประเมิณตนเอง SAR ระดับวิ
Read more.
พิธีแสดงมุทิตาสักการะในโอกาสที่ พระเทพสิทธาจารย์ เ
Read more.
การแข่งขันกีฬา มจร. ประจำปี 2562
Read more.
ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยา
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหา
Read more.
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลแผนพัฒนามหา
Read more.
โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ม
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด