วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
พิธีซ้อมรับปริญญาสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบั
Read more.
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทส
Read more.
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๔
Read more.
กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ “เนื่องในวันรักต้นไม้ป
Read more.
ประชุมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 66 ปีการศึกษา 25
Read more.
วิทยาเขตสุรินทร์ ได้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนร
Read more.
กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
Read more.
โครงการพัฒนาผู้นำชุมชนในสังคมยุคดิจิทัล
Read more.
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ที
Read more.
ถวายการต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที
Read more.
พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๗ ปี พระราชพรหมจริยคุณ
Read more.
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลั
Read more.
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา
Read more.
ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
Read more.
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อตรวจรับงานก่อสร้าง งวด
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด