กำหนดการโครงการวันบุรพาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๔ การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบุรพาจารย์, ประเพณีทอดเทียนโฮม, ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่

Read more

ประชุมสำนักเพื่อทำความเข้าใจ เรื่องการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับสำนัก วิทยาลัย

วันพุธที่ ๒๒ กันยายน

Read more

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง “การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คู่มือและคำสั่ง การต

Read more