คณะผู้บริหาร มจร. เข้าเยี่ยมและแสดงความยินดี กับ ท่าน ดร.สุทิน คลังแสง ในโอกาสดำรง ตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยา

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับส่วนงานภายนอก

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยา

Read more

QR – Code สำหรับดาวโหลดวุฒิบัตร โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ ๒ รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พลางไปก่อน และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงบประมาณ

วันอังคารที่ ๕ กันยา

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินในโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ ๒ รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Read more