พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารพระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ธ

Read more

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๔ ธันว

Read more

พิธีแสดงมุทิตาจิต พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ ป.ธ.๙, ดร. ในโอกาสเข้ารับประทานปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และ พระมหาภัสดา พฺรหฺมทสฺสี ป.ธ.๖ ในโอกาสเข้ารับประทานปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันว

Read more

พิธีถวายมุทิตาสักการะปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปริญญาเอก) สาขาธรรมนิเทศ แด่ พระมงคลรัตนวิเทศ, ดร. (ปรีชา ธมฺมจารี)

วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ ธั

Read more

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ, กำหนดการโครงการ, รายละเอียดคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต แต่ละศูนย์ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Facebook Page>>

Read more

ขอถวายมุทิตาสักการะ ผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ในโอกาสที่เข้ารับประทานปริญญา และในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ และขอแสดงความยินดีกับผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ

Read more