อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต

พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.
ประธานหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต


พระครูโพธิธรรมานุศาสก์, ดร.
เลขานุการหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต

พระครูสารกิจประยุต, ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต

พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต

พระครูพิศาลโพธิธรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต

พระมหาเศรษฐา เสฏฐมโน,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต

ดร.อดุลย์ หลานวงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต