อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต

พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ


พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.
ประธานหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต


พระครูโพธิธรรมานุศาสก์
เลขานุการหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต

พระครูสารกิจประยุต, ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต

พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ป.ธ.๙
อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต

พระครูพิศาลโพธิธรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต

พระมหาเศรษฐา เสฏฐมโน,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต

ดร.อดุลย์ หลานวงศ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต