พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาตรวจเยี่ยม การก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)

วันอาทิตย์ ที่ ๒๗ มี

Read more

นิสิตวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รูป

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาค

Read more

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ที่ได้รับการคัดเลือกจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประเมินและคัดเลือกผลงานวิจัย “ระดับดี” และนักวิจัยดีเด่น “ระดับดีมาก”

คณะผู้บริหาร คณาจารย

Read more