ติดต่อ

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่อยู่  :  131 หมู่ที่ 3 ตำบลคันธารราษฏร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

เบอร์โทร : 043-750217            เบอร์ Fax : 043-750337

 

แผนที่การเดินทาง