วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
พิธีถวายมุฑิตาสักการะ พระเทพวัชรบัณฑิต และกิจกรรมว
Read more.
พิธีถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาข
Read more.
บรรยากาศการสอบวัดผลการศึกษา​ ภาคเรียนที่ 2/2563
Read more.
ชี้แนะข้อมูลการศึกษาของหลักสูตร และข้อมูลต่างๆ ที่
Read more.
โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำ
Read more.
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕
Read more.
บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพ ดร.ทรงวุ
Read more.
กิจกรรม Workshop การรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลาก
Read more.
พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๖ ปี ๕๖ พรรษา พระเทพสิท
Read more.
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายวิชาการและสายปฏิบัติ
Read more.
ประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตข
Read more.
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที
Read more.
ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำวิทยา
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

 

 

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด