วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้ารับ
Read more.
โครงการทอดเทียน บำเพ็ญกุศลวันบุรพาจารย์ และประเพณี
Read more.
ตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีกา
Read more.
ตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีกา
Read more.
นิสิตจิตอาสาช่วยทำความสะอาดและเตรียมงานวันบุรพาจาร
Read more.
กิจกรรมโฮมรูม ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
Read more.
ประชุมนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 66 ปีการศึกษา 25
Read more.
วิทยาเขตสุรินทร์ ได้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนร
Read more.
สวัสดีปีใหม่ สส. สุทิน คลังแสง
Read more.
พิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่
Read more.
สวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับ นายอุฤทธิ์ บุญคะสี
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูวิชัยกิตติคุณ
Read more.
โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อม เปิดหลักสูตรรัฐประศาส
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ประจำเดือนพฤศจิ
Read more.
ประชุมคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดรา
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด