ประกาศ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์และหยุดทำงานของบุคลากร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid-19)”

Read more