สำนักงานวิทยาลัย

นางสาวพิมวดี คำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย


กลุ่มงาน
การเงินและบัญชี

นางสาววัชราภรณ์ เสนาราษฎร์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางคำกอง ฮาดภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชี


กลุ่มงาน
บริหาร

พระมหารัฐภูมี รตนรํสี
นักวิชาการศึกษา

นายจตุรภัทร สืบสาย
นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงาน
วางแผนและงบประมาณ

นางสาวพิมวดี คำมูล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน