มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาค

Read more

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “วันปิยมหาราช”

วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาค

Read more

ประชุมคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๒ ตุลา

Read more

โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง “พระสงฆ์รุ่นใหม่กับการสร้างเพจบนออนไลน์กับการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุล

Read more