พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม ได้เมตตานำภัตตาหารข้าวกล่องจำนวน ๑๕๐ กล่อง แจกจ่าย

วันพุธที่ ๓๐ มิถุนาย

Read more

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุน

Read more

ประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อพัฒนาศูนย์การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนสู่ “วิทยาลัยสงฆ์กาฬสินธุ์”

วันอังคาร ที่ ๒๒ มิถ

Read more

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุ

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิ

Read more

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการองค์ความรู้และให้บริการวิชาการ “ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานระบบทะเบียนและวัดผล”

วันจันทร์ที่ ๑๔ เดือ

Read more