คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., พธ.ด.(กิตติ์)

วันเสาร์ ที่ ๑ สิงหา

Read more

การประกวดขับร้องสรภัญญ์อีสานและการแข่งขันกลองยาวโบราณ ในโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานประเพณีพื้นถิ่นอีสาน

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยา

Read more

โครงการทอดเทียนโฮมและบำเพ็ญกุศลวันบุรพาจารย์ กระทำสามีจิกรรมถวายสักการะพระเถระและไหว้ครู, พิธีมอบโล่เกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น นิสิตดีเด่น และบุคลากรดีเด่น

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสร้างสื่อการสอนในยุคดิจิทัล สำหรับพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ศูนย์อำนวยการโครงการ

Read more

โครงการแสดงพระธรรมเทศนาในระหว่างพรรษาและโครงการประกวดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในกิจกรรมสร้างการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่ชุมชน

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน

Read more