โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร(หลักสูตรที่ ๒ สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) รุ่นที่ ๑

ระหว่าง วันที่ ๒๕ &#

Read more

สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 16 มีนา

Read more