ประชุมตัวแทนนิสิตแต่ละหลักสูตร ทุกชั้นปี เรื่อง “การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

วันอังคารที่ ๓๐ สิงห

Read more

โครงการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงินและงบประมาณ (ภายใต้กิจกรรม : เทคนิคการตรวจสอบจัดทำรายงานการเงิน เพื่อลดข้อสังเกตจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

วันที่  ๒๖ เดือ

Read more

ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-แผนกบาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ ๒๓ สิงห

Read more

ความคืบหน้าก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)” ภาพวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Read more