ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Read more

ขอถวายมุทิตาสักการะ ผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ในโอกาสที่เข้ารับประทานปริญญา และในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ และขอแสดงความยินดีกับผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ได้รับเข็มเกียรติคุณ

Read more