คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง, วิทยาเขต, วิทยาลัยสงฆ์ และท่าน ส.ส.ดร.สุทิน คลังแสง ร่วมถวายสักการะพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์(น้อย ญาณวุฑฺโฒ/อุทัยสา) รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สารคาม

วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภ

Read more

“พิธีบำเพ็ญกุศลเจริญมงคลอายุ ๔๓ ปี” พระครูภาวนาชยานุสิฐ วิ. (พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญฺโญ ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง, ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น)

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุม

Read more

ถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์, ดร. ในโอกาสที่ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุ

Read more

พิธีแสดงมุทิตาจิต พระครูโพธิธรรมานุศาสก์, ดร. เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีเซียงเหียน, อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ในโอกาสเข้ารับประทานปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพ

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูคัมภีรกิตติคุณ (สมเกียรติ คมฺภีโร น.ธ.เอก) อดีตเจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย / อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง

วันพฤหัสบดีที่ ๓ กุม

Read more