พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๗๖ ปี ๕๖ พรรษา พระเทพสิทธาจารย์ ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธั

Read more

ประชุมรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างอาคารสถานที่วิทยาลัยสงฆ์ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลั​ยมหาจุฬา​ลง​กรณราชวิทยาลัย​ วิทยาเขตขอนแก่น

วันอังคารที่ 22 ธันว

Read more