วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเ
Read more.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต
Read more.
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประ
Read more.
กิจกรรม
โครงการทอดเทียนโฮมและบำเพ็ญกุศลวันบุรพาจารย์ กระทำ
Read more.
โครงการแสดงพระธรรมเทศนาในระหว่างพรรษาและโครงการประ
Read more.
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประ
Read more.
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทย
Read more.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสร้างสื่อ
Read more.
โครงการ KM หอพุทธศิลป์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
Read more.
ประชุมตัวแทนนิสิตแต่ละหลักสูตร ทุกชั้นปี เรื่อง “ก
Read more.
โครงการประชุมสัมมนานิเทศ ติดตามพระสอนศีลธรรมในโรงเ
Read more.
คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่ว
Read more.
พิธีเซ็นสัญญาจ้างลูกจ้างและรับฟังนโยบายในการทำงานจ
Read more.
น้อมถวายมุทิตาสักการะ ผู้บริหาร 3 ท่าน ในโอกาสที่
Read more.
ถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาส อายุวัฒนมงคล ๗๙ ปี
Read more.
ประชุมสภาวิชาการสัญจร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕
Read more.
ประชุมบุคลากรและนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดป
Read more.
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสภาวิชาการ ครั้
Read more.
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกร
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
การประกวดขับร้องสรภัญญ์อีสานและการแข่งขันกลองยาวโบ
Read more.
โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานงานประเพณีบุญ
Read more.
โครงการทำนุบำรุงและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน
Read more.
กิจกรรมทำนุ บำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยพระอาจาร
Read more.
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ
Read more.
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประ
Read more.
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประส
Read more.
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร
Read more.

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด