อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ


ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต


นายชาญชัย เพียงแก้ว
เลขาประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

พระครูอนุกูลปริยัติการ, ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

นายพิพัฒน์ คันธา
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ดร.พัชรี ศิลารัตน์
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต