QR – Code สำหรับดาวโหลดวุฒิบัตร โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ ๒ รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินในโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ ๒ รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร (หลักสูตร ๒ สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

Read more

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์มห

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์มห

Read more