ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Read more

ประกาศศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF>>

Read more

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

Read more

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง “การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คู่มือและคำสั่ง การต

Read more

ประกาศ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้าง วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ฉบับที่ ๑๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

Read more