โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร(หลักสูตร ๒ รุ่นที่ ๑ สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงห

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา เกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร (หลักสูตร ๒ สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลวันบุรพาจารย์ ประเพณีบุญทอดเทียนโฮม โครงการจัดประกวดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและบุญประเพณีอีสาน โครงการประกวดพานเครื่องสักการะและพานดอกไม้ไหว้ครู ในกิจกรรมสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิต ประจำปี ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิ

Read more

บรรยายพิเศษเรื่อง “พุทธนวัตกรรม: แนวคิดและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย” โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม, อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ ๑๘ 

Read more