การประกวดขับร้องสรภัญญ์อีสานและการแข่งขันกลองยาวโบราณ ในโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานประเพณีพื้นถิ่นอีสาน

วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยา

Read more

โครงการทอดเทียนโฮมและบำเพ็ญกุศลวันบุรพาจารย์ กระทำสามีจิกรรมถวายสักการะพระเถระและไหว้ครู, พิธีมอบโล่เกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น นิสิตดีเด่น และบุคลากรดีเด่น

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กั

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสร้างสื่อการสอนในยุคดิจิทัล สำหรับพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ศูนย์อำนวยการโครงการ

Read more

โครงการแสดงพระธรรมเทศนาในระหว่างพรรษาและโครงการประกวดนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในกิจกรรมสร้างการเรียนรู้พระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่ชุมชน

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน

Read more

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๑๙ กัน

Read more