พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาค

Read more

โครงการถ่ายทอดแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๗ มีนาค

Read more