บอร์ดผู้บริหาร

พระเทพสิทธาจารย์, ดร.
รักษาการผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม


พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร.
รักษาการรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร

พระครูสารกิจประยุต, ดร.
รักษาการรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

พระครูพิศาลโพธิธรรม
รักษาการรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนิสิต


นางสาวพิมวดี คำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ