บอร์ดผู้บริหาร

พระเทพสิทธาจารย์, ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม


พระมหาอรรถพงษ์ สิริโสภโณ, ดร.
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

พระครูสารกิจประยุต, ดร.
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

พระครูพิศาลโพธิธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต


นางสาวพิมวดี คำมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ