อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

พระครูปัจฉิมวรานุกูล, ดร.
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต


พระครูปลัดณฐภณ จิตฺตทนฺโต
เลขาประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

พระมหาสุรศักดิ์ ภูริโก
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ร.ต.อ.ดร.ณรงค์ ภูเยี่ยมจิตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต