โครงการสัมมนาปัจฉิมนิเทศ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 66

วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจสำหรับนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดให้นิสิตบรรพชิตจะต้องปฏิบัติศาสนกิจในเพศบรรพชิต เป็นเวลา ๑ ปี เพื่อปฏิบัติงานสนองงานกิจการคณะสงฆ์และสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย และนิสิตปฏิบัติศาสนกิจจะต้องใส่ใจ ให้ความร่วมมือ และดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัด ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติศาสนกิจ คือ ๑.เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา, ๒.เพื่อการสนองงานกิจการคณะสงฆ์, ๓.เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นวลักษณ์, ๔.เพื่อสงเคราะห์ประชาชน, ๕.เพื่อสนองนโยบายและงานพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการนี้ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้ส่งนิสิตออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๒๖ รูป มรณภาพ ๑ รูป และได้ปฏิบัติศาสนกิจเสร็จสิ้นจำนวน ๒๕ รูป ในการนี้ เพื่อเป็นการปัจฉิมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖ และเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตมหาจุฬาฯ ที่พร้อมด้วยนวลักษณ์ ๙ ประการและเตรียมเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สนองงานคณะสงฆ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการสัมมนาปัจฉิมนิเทศ นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๖ ณ ห้องประชุมวัดปัจจิมเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม นำโดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในพิธี นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยและได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “บัณฑิตมหาจุฬาฯ กับการพัฒนาชุมชน” ผู้กล่าวรายงาน พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนิสิต

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *