โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เรื่อง “พระสงฆ์รุ่นใหม่กับการสร้างเพจบนออนไลน์กับการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุล

Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นายเดชาวัตน์ อุปนันท์ นิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ในโอกาสได้รับการคัดเลือกรับรางวัล เยาวชนต้นแบบวิถีพุทธ

Facebook Page>>

Read more