โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสร้างสื่อการสอนในยุคดิจิทัล สำหรับพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ศูนย์อำนวยการโครงการ

Read more

ประชุมตัวแทนนิสิตแต่ละหลักสูตร ทุกชั้นปี เรื่อง “การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

วันอังคารที่ ๓๐ สิงห

Read more

การประชุม “พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การสร้างสุขภาวะทางปัญญาเพื่อการพัฒนาสังคม” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคม รุ่นที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุ

Read more

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒ รูป เข้ารับโล่รางวัล พระสอนศีลธรรมดีเด่น

เนื่องในงานมหาจุฬา ส

Read more