โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสร้างสื่อการสอนในยุคดิจิทัล สำหรับพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ศูนย์อำนวยการโครงการ

Read more

ประชุมตัวแทนนิสิตแต่ละหลักสูตร ทุกชั้นปี เรื่อง “การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

วันอังคารที่ ๓๐ สิงห

Read more