วิดีทัศน์

แนวทางการส่งเสริมสุขภาวะเชิงพุทธในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ ของพระสงฆ์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

บทบาทของพระคิลานุปัฏฐากจังหวัดมหาสารคามในสถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคโควิด ๑๙

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบโควตา 2564 วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา 2563

พิธีทอดมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

กิจกรรม Homeroom ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

วันบุรพาจารย์ ฟังเทศน์ในพรรษา ทอดเทียนโฮม ๒๕๖๓ พิธีมอบใบประกาศนียบัตร(ป.บส.) วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

กิจกรรม Homeroom ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

กิจกรรม Homeroom ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 15 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มอบถุงยังชีพถวายพระภิกษุสามเณร-ประชาชน ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช

พิธีทำบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

วีดีโอประชาสัมพันธ์”โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โคกหนองรัก”

มจร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม จากป้ายเดิมมหาวิทยาลัย