โครการส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบ TQF

วันที่ ๒๗ – ๒๘

Read more

พิธีถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิปัสสนาภาวนา แด่ พระราชสิทธาจารย์ วิ. (หลวงปู่ทองใบ ปภสฺสโร)

วันเสาร์ที่ 10 เมษาย

Read more

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และระดมความคิดเพื่อยกร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ของส่วนงานวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระหว่างวันที่ ๗ &#82

Read more

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่หวาด แผลติตะ คุณแม่ของคุณกลยุทธ์ แผลติตะ คนขับรถของพระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์

วันเสาร์ ที่ ๓ เมษาย

Read more