โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียแปริฟิก ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม

Read more

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อตรวจรับงานงวดงานที่ ๔

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ม

Read more

พิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ คุณพ่อเกษม แสนพงษ์ อายุ ๘๕ ปี” โยมบิดาของ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง, รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น, อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราค

Read more

บําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระราชกิตติรังษี (บุญทัน สนฺตจิตโต) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ อดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ อดีตเจ้าอวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง และอดีตประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มก

Read more