โครงการพัฒนาบุคลากร “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการคลัง ด้วยระบบ MIS: Management Information System” ณ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

วันที่ 27-28 ตุลาคม

Read more

อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการชำระค่าธรรมเนียมซ้อมรับปริญญาบัตร สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

Read more