ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อตรวจรับงานงวดงานที่ ๔

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ม

Read more

ประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะที่ ๑๓ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันอังคาร ที่ ๑๓ ธัน

Read more

ประชุมอบรมพระสอนศีลธรรม หลักสูตรระยะสั้น ๓ ชั่วโมง เพื่อบรรจุแต่งตั้งพระสอนศีลธรรมใหม่ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม พร้อมกันกับส่วนงานอื่นๆ ทั่วประเทศ

วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวา

Read more