วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๑๙ กัน

Read more

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ตําบลคันธารราษฎร์ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันศุกร์ ที่ ๒ กันยา

Read more

ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-แผนกบาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ ๒๓ สิงห

Read more