ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๔ ธันว

Read more