ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม

Read more

ประชุมรับฟังแนวนโยบายทางการบริหารงานภายในส่วนงาน ส่วนงานจัดการศึกษา และส่วนงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมอบนโยบายด้านการบริหารภายในส่วนงาน

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ

Read more

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อตรวจรับงานงวดงานที่ ๔

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ม

Read more