ประชุมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หลักสูตรรวม ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฏา

Read more

ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้าง วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ฉบับที่ ๑๑)

Read more

พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อสมศักดิ์ จันทะกล บิดาของ นายสกุลศักดิ์ จันทะกล เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

วันพุธ ที่ ๒๑ กรกฎาค

Read more

ผู้บริหาร คณาจารย์​และเจ้าหน้าที่​ สำนักวิชาการ​ ร่วมกันตรวจสอบ​ SAR และกรอกหลักฐาน องค์​ประกอบที่ ๑-๔ ของส่วนวิชาการ

ระหว่างวันที่ ๗ &#82

Read more