ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๒๒ เดือนพฤษภา

Read more

พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตา “ปลูกต้นไม้บริเวรสนามหญ้าหน้าอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจําปาศรีสมัยทวารวดี”

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภ

Read more

โครงการถ่ายทอดแผนพัฒนาวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๗ มีนาค

Read more

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย

พระเดชพระคุณพระเทพสิ

Read more

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา เพื่อถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันว

Read more

พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เมตตาตรวจเยี่ยม การดำเนินงานก่อสร้างอาคาร พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาค

Read more