พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตาตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารพระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ)

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ธ

Read more

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “วันปิยมหาราช”

วันเสาร์ที่ ๒๓ ตุลาค

Read more

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)(เข็ม ๒)

วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาค

Read more