พิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ คุณพ่อเกษม แสนพงษ์ อายุ ๘๕ ปี” โยมบิดาของ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง, รองเจ้าคณะอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น, อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราค

Read more

บําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระราชกิตติรังษี (บุญทัน สนฺตจิตโต) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ อดีตเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ อดีตเจ้าอวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง และอดีตประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มก

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและเจ้าเมืองมหาสารคาม พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี พระเทพสิทธาจารย์(น้อย ญาณวุฑฺโฒ) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม, เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง

วันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวา

Read more

พิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) คุณพ่อทองสา หนองพร้าว โยมบิดา พระราชวัชรสารบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร. ผจล.วัดมหาธาตุฯ กทม.

วันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวา

Read more

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อทองสา หนองพร้าว โยมบิดา พระราชวัชรสารบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร. ผจล.วัดมหาธาตุฯ กทม.

วันอังคาร ที่ ๑๓ ธัน

Read more

พิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อทองสา หนองพร้าว โยมบิดาพระเดชพระคุณพระราชวัชรสารบัณฑิต รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร. ผจล.วัดมหาธาตุฯ กทม.

วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจ

Read more

คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., พธ.ด.(กิตติ์)

วันเสาร์ ที่ ๑ สิงหา

Read more

ถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาส อายุวัฒนมงคล ๗๙ ปี พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙, พธ.ด.กิตติ์) เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วันอังคารที่ ๖ กันยา

Read more