“พิธีสมโภชสมณศักดิ์พระราชาคณะ” พระธรรมวัชราจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง, เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม พระวชิรญาณวิศิษฐ์ (สุริยันต์ โฆสปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น)

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรก

Read more

“พิธีต้อนรับสัญญาบัตร – พัดยศ” พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. (สุกันยา อรุโณ) ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรก

Read more

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๔ เดือ

Read more

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับทุนวิจัยจากวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๕, ที่ผลิตผลงานวิจัยเสร็จสิ้นในปี ๒๕๖๕, ที่นำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์กับพื้นที่วิจัย, ที่ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และได้รับรางวัลจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๕

Read more

ผู้บริหารวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้รับประทานรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม ครั้งที่ ๒ สาขาพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ ด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา แผนกอุดมศึกษา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระ

Read more

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ ๗๑ พรรษา

วันอังคารที่ ๑๑ เดือ

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ ๑ “EdPEx : การพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ” ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันจันทร์ ที่ ๑๐ กรก

Read more

โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรก

Read more