โครงการวันบุรพาจารย์ ฟังเทศน์ในพรรษา ทอดเทียนโฮม ประจำปี ๒๕๖๓ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.)

วันศุกร์ที่ ๑๘ กันยา

Read more