สำนักงานวิชาการ

พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

กลุ่มงาน
ทะเบียนและวัดผล

กลุ่มงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ

นางสาวนภลักษณ์ แซ่เตียว
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล

นายสกุลศักดิ์ จันทะกล
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานวิจัย

พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

ดร.ศิลป์ ชื่นนิรันดร์
ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

พระมหาเศรษฐา เสฏฐมโน,ดร.
อาจารย์ประจำหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต

ดร.พัชรี ศิลารัตน์
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

ร.ต.อ.ดร.ณรงค์ ภูเยี่ยมจิตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวปริญญ์รดา อุทัยสา
นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงาน
บริการการศึกษา

พระมหาพงษ์เดช สุขวฑฺฒโน
นักวิชาการศึกษา