สำนักงานวิชาการ

พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ

กลุ่มงาน
ทะเบียนและวัดผล

กลุ่มงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ

นางสาวนภลักษณ์ แซ่เตียว
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล

นายสกุลศักดิ์ จันทะกล
เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงาน
วิจัยและคุณภาพการศึกษา

พระครูปลัด​ณฐภ​ณ ​จิต​ฺ​ต​ทน​ฺ​โต​
อาจารย์

นางสาวปริญญ์รดา อุทัยสา
นักวิชาการศึกษา

กลุ่มงาน
บริการการศึกษา

พระครูปลัดพงษ์เดช สุขวฑฺฒโน
นักวิชาการศึกษา