ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิ

Read more

โครงการจัดทําแผนการจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี่ยงกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕”

วันอังคาร ที่ ๒๘ มิถ

Read more

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุ

Read more

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ ๒๔ เดือน

Read more

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุน

Read more

การประชุม “พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การสร้างสุขภาวะทางปัญญาเพื่อการพัฒนาสังคม” ภายใต้โครงการปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจและบริการสังคม รุ่นที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุ

Read more

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑๓ &#8

Read more