ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิ

Read more

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๘ มิถุนาย

Read more

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุ

Read more

ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลและถวายพระพรแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ ๘ รอบ ๙๖ พรรษา

วันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถ

Read more

โครงการติดตามการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนของศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระหว่างวันที่ ๒๒ &#8

Read more

โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิ

Read more