ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๒๒ เดือนพฤษภา

Read more

ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ที สุดโปร่ง โยมมารดา พระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนี วิ. กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร, ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภา

Read more

พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตา “ปลูกต้นไม้บริเวรสนามหญ้าหน้าอาคารศูนย์เรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจําปาศรีสมัยทวารวดี”

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภ

Read more

พิธีมุทิตา สักการะ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน ตั้งและเลื่อนสมศักดิ์ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ ๒ เดือนพฤษภาค

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ

วันพุธที่ ๓ พฤษภาคม

Read more