วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเ
Read more.
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งต
Read more.
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้
Read more.
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประ
Read more.
กิจกรรม
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ ส
Read more.
ภาพบรรยากาศ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
Read more.
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา เพื่อถวายแด่ สมเ
Read more.
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๒๕๖๕
Read more.
พิธีปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมา
Read more.
โครงการให้ความรู้ด้านการเขียนบทความวิชาการ การเขีย
Read more.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสร้างสื่อ
Read more.
โครงการ KM หอพุทธศิลป์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
Read more.
พิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ คุณพ่อเกษม แสนพ
Read more.
บําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระราชกิตติรังษี (บุญทัน
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสและเจ้าเมืองมห
Read more.
พิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) คุณพ่อทองสา หนองพร
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือน
Read more.
ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งท
Read more.
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างก่อสร้าง
Read more.
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงาน ระ
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเ
Read more.
การประกวดขับร้องสรภัญญ์อีสานและการแข่งขันกลองยาวโบ
Read more.
โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานงานประเพณีบุญ
Read more.
โครงการทำนุบำรุงและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน
Read more.
โครงการไตรสิกขาพัฒนาชาวพุทธต้นแบบ
Read more.
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
Read more.
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุ
Read more.
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประ
Read more.

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด