วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
ขอถวายมุทิตาสักการะ ผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยส
Read more.
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
Read more.
ประกาศ​สอบวัดผลการศึกษา​ ภาคเรียนที่ 2 /2563
Read more.
รับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564
Read more.
กิจกรรม
พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจ
Read more.
ตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ จากบริษัท อรัชแลนด์พร็อพเพอร์
Read more.
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๒๕๖๔
Read more.
พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔ บัณฑิต รุ่นที่ ๖๖ มห
Read more.
โครงการปฐมนิเทศพระสอนศีลธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
Read more.
โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ก
Read more.
ขอแสดงความยินดีกับ นายเดชาวัตน์ อุปนันท์ นิสิตหลัก
Read more.
ประชุม เพื่อกำกับ ติดตาม การส่งรายงานการปฏิบัติศาส
Read more.
สวัสดีปีใหม่ สส. สุทิน คลังแสง
Read more.
พิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่
Read more.
สวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับ นายอุฤทธิ์ บุญคะสี
Read more.
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูวิชัยกิตติคุณ
Read more.
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับ
Read more.
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที
Read more.
ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนอเน
Read more.
ยื่นซองและประชุมคณะกรรมการ จ้างโดยวิธีคัดเลือก สำห
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
กิจกรรมทำนุ บำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยพระอาจาร
Read more.
พิธีทอดมหากฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓
Read more.
โครงการวันบุรพาจารย์ ฟังเทศน์ในพรรษา ทอดเทียนโฮม ป
Read more.
พิธีทำบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ ปร
Read more.
มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประ
Read more.
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประส
Read more.
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณร
Read more.
พระครูสารกิจประยุต, ดร. รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่าย
Read more.

 

 

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด