ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง อนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

Read more

พิธีพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) คุณแม่บุญ หนองพร้าว โยมมารดาพระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เจ้าคณะสลัก ๓ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ ๒๓ เดือน

Read more

บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่บุญ หนองพร้าว โยมมารดาพระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เจ้าคณะสลัก๓ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เด

Read more

พิธีรดน้ำศพคุณแม่บุญ หนองพร้าว โยมมารดาพระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เจ้าคณะสลัก๓ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ ๑๕ เดือน

Read more

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๒ รูป เข้ารับโล่รางวัล พระสอนศีลธรรมดีเด่น

เนื่องในงานมหาจุฬา ส

Read more