วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
อบต.คันธารราษฎร์ นำรถฉีดน้ำล้างพื้นรอบอาคาร
Read more.
ร่วมต้อนรับ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม คน
Read more.
ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนดู่ และคณะ ร่วมพัฒนา ปรับภูมิทั
Read more.
ติดตั้งบอร์ดโครงสร้างบุคลากรและบอร์ดประชาสัมพันธ์
Read more.
No Post found
ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสา
Read more.
โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
Read more.
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น ฉบั
Read more.
กิจกรรม Workshop การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป
Read more.
ร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์
Read more.
โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี
Read more.
โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้
Read more.
ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

 

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด