วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
No Post found
No Post found
คณะกรรมการตรวจประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีกา
Read more.
Workshop การเขียนรายงานการประเมิณตนเอง SAR ระดับวิ
Read more.
พิธีแสดงมุทิตาสักการะในโอกาสที่ พระเทพสิทธาจารย์ เ
Read more.
การแข่งขันกีฬา มจร. ประจำปี 2562
Read more.
ประชุมฝ่ายวิชาการร่วมกับหลักสูตร​และสำนักงานวิชากา
Read more.
ร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์
Read more.
โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้และแผนบริหารความเสี
Read more.
โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด