โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี

ระหว่ำงวันที่ ๑๘-๒๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ณ วิทยำลัยสงฆ์มหาสารคาม ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

เพื่อให้การฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนา
กัมมัฏฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗

ดาวน์โหลดรูปภาพโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน คลิก!!

ดู>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ คลิก!!

ดู>> กำหนดการวิปัสสนากัมมัฏฐาน คลิก!!

ดู>> เส้นทางธุดงด์ธรรมยาตรา สายนาดูน – บรบือ   

ดู>> เส้นทางธุดงด์ธรรมยาตรา สายเมืองหงศ์-วาปี

ดู>> เส้นทางธุดงด์ธรรมยาตรา สายโกสุมพิสัย – เชียงยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *