วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร
No Post found
กิจกรรม
No Post found
No Post found
No Post found
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรบริการวิชาการ
Read more.
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 3/2563
Read more.
ส่งผู้แทนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการประจําคณะสังคมศาสต
Read more.
เข้าร่วมจัดทำเล่ม SAR หลักสูตรรวมและกรอก Che-QA On
Read more.
กิจกรรมด้านสังคม
No Post found
No Post found

พื้นหลังสำหรับ ประชุม เรียน หรืออบรม ออนไลน์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม หรือผู้ที่สนใจ

สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ครับ >>คลิกเพื่อดาวน์โหลด