ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสนาศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรีสมัยทวารวดี วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธาจารย์, ดร. ประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ได้เมตตาเป็นประธานในการประชุม นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุม ผู้บริหารและประธานหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม เข้าร่วมประชุม นำโดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ พระครูพิสัยสารคุณ, ดร., รศ.ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์), รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์), นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันธารราษฎร์ ระเบียบการประชุมในครั้งนี้ อาทิเช่น ๔.๑ เรื่อง พิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเงินและทรัพย์สินประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, ๔.๙ เรื่อง พิจารณาโครงการขอเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔), ๔.๑๐ เรื่อง พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงผังบริเวรงานก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔, ๔.๑๑ เรื่อง พิจารณายุทธศาสตร์การวิจัยวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม, ๔.๑๒ เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ, ๔.๑๓ เรื่อง พิจารณาขออนุมัติเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์(สาขาวิชา พระพุทธศาสนา) ของ ดร.อดุลย์ หลานวงค์ ตำแหน่งอาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>

Facebook Page>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *